list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalg

Høgskolens tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger har tilsettingsmyndighet i alle tilsettingssaker for stillinger under Kunnskapsdepartementets lønnsplan for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner (lønnsplan 17.500, 17.510 og 17.515). Utvalget er sammensatt iht. høgskolestyrets vedtak i S-sak 11/09.

  • Høgskoledirektør (leder)
  • Høgskolens dekaner
  • 2 tjenestemannsrepresentanter tilhørende undervisnings- og forskerpersonalet (utpekt av de 2 største fagorganisasjonene innenfor tilsettingsutvalgets myndighetsområde)
  • To studentrepresentanter (valg av studentene)

Tjenestemannsrepresentantene skal ha vararepresentanter. Ved fravær av arbeidsgiverrepresentantene trer den som normalt er stedfortreder for vedkommende inn.

Tilsettingsutvalgets beslutninger fattes på grunnlag av flertallsvedtak, ved stemmelikhet har utvalgets leder dobbeltstemme. Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

Dekan/leder har ikke stemmerett i saker hvor vedkommende har innstilt.

Tilsettingsutvalget kan i særskilte tilfeller avgjøre at kravet om sakkyndig bedømmelse kan fravikes for tilsettinger i høgskolelektorstillinger.

 Representanter for skoleåret 2015/2016 er:

Studentrepresentant:

Emil Henningsmoen - emil_henningsmoen@hotmail.com

Observatør:

Julie Bjørgen Sandvik - julie_stopp@hotmail.com 

Del på facebook Del på twitter RSS feed