list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Studienemda

Studienemnda er et viktig kvalitetssikrende og kvalitetsutviklende organ for studiene ved HiL. Mye av studienemndas arbeid går til behandling av studieplaner - både nye og revisjoner av eksisterende.

Studienemnda er av høgskolestyret gitt mandat og myndighet til å vedta nye studie- og emneplaner og revisjoner av eksisterende studie- og emneplaner.

Det er utviklet egne godkjenningskriterier og -prosedyrer for dette. Se studienemndas godkjenningsprosedyrer.

Studienemnda skal årlig kommentere avdelingenes handlingsplaner.

Studienemnda skal årlig behandle avdelingenes kvalitetsrapporter. Studienemndas vurderinger inngår i årsrapport om kvalitetsarbeid tilhøgskolestyret.

Studienemndas mandat

  • Fremme forslag til godkjenningskriterier og godkjenningsprosedyrer for studier for styret
  • Godkjenne studie- og fagplaner på grunnlag av disse kriteriene
  • Fastsette retningslinjer for eksamen og bruk av ekstern sensor
  • Fastsette retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring av høgskolens utdanningsvirksomhet
  • Vurdere ideer til nye studier og gi råd til styret om hvilke studier som bør utvikles og igangsettes
  • Vurdere og gi råd til styret i andre studiesaker, som for eksempel mulighet for koordinering av virksomheten mellom avdelinger/studier
  • Bidra med innspill til årlig rapport om kvaliteten av høgskolens utdanning og iverksette utviklings- og opplæringstiltak for å bedre høgskolens studiekvalitet
 

Studienemnda består av:

  • fem ansattrepresentanter
  • to studentrepresentanter.

 

Dekan har møte- og talerett i saker som gjelder godkjenning avavdelingens studie- og studieplaner. Det avsettes årlig ressurser til iverksetting av opplærings- og utviklingstiltak. Den praktiske utformingen av dette arbeidet avklares nærmere i dialog mellom høgskolens ledelse og nemnda selv.

Studienemnda bidrar også til HiLs årlige studiekvalitetsdager.

Skoleåret 2015/16 representanter er

Representanter:

Stephan Riis - Stephan.riis@gmail.com

Kim Nicolay Branstad - nicolay.tb@gmail.com

Vara:

Emil Henningsmoen - Emil_henningsmoen@hotmail.com

Del på facebook Del på twitter RSS feed