list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget er et offisielt organ oppnevnt av rektor/direktør. Likeverds- og likestillingsutvalgets hovedoppgave er å følge opp, overvåke og være pådriver overfor linjeorganisasjonen og andre utvalg i forbindelse med likeverds- og likestillingsarbeidet ved Høgskolen i Lillehammer (HiL).

Ansvaret for det løpende likestillingsarbeidet påligger ledelsen og den enkelte avdelings-/enhetsleder.

Likeverds- og likestillingsutvalget har et særlig ansvar for oppfølging av:

  • stipend for professor/dosentkvalifisering for kvinnelige medarbeidere
  • mentorordninger, årlige kompetansevurderingskurs og søkekurs
  • arbeidet med å styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner og andre aktører innen likeverds- og likestillingsarbeidet
  • årlig møte om likeverds- og likestillingsarbeid hvor utvalget, ledergruppa og hovedtillitsvalgte deltar
  • etablering av tiltak som sikrer like muligheter for utviklende oppgaver som krever ansvar og gir karrieremuligheter
  • etablering og gjennomføring av tiltak og arrangement som kan styrke likeverds- og likestillingsarbeidet

Utvalget skal utarbeide forslag til Handlingsplan for likeverd og likestilling for HiL som forelegges høgskolestyret for vedtak, og overvåke at planen blir fulgt opp av linjeorganisasjonen. I tillegg skal likeverds- og likestillingsutvalget utarbeide en årlig intern rapport til styret og ledergruppen ved HiL om oppfølging av handlingsplanen og likeverds- og likestillingarbeidet generelt ved HiL. Utvalget kan be avdelingene og høgskolens øvrige utvalg om rapportering innenfor avgrensede områder. Likeverds- og likestillingsutvalget kan utføre oppgaver for rektor/direktør og etter eget initiativ behandle og uttale seg i saker.

Skoleåret 2015/16 representanter er:

Representant: 

Guri Mølmen - Guri.molmen@gmail.com

Observatør: 

Sara Sætre - sara-saetre@hotmail.com

Del på facebook Del på twitter RSS feed