list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget arbeider for at studentene til enhver tid opplever et fullt ut forsvarlig og godt læringsmiljø ved HiL. LMU rapporterer direkte til høgskolestyret og er et rådgivende organ. Universitets- og høyskoleloven gir nærmere bestemmelser om LMUs arbeid og hva som ligger i begrepet læringsmiljø.

Læringsmiljøbegrepet gir lettere mening om man deler det i tre:

 • Fysisk læringsmiljø, som lokaler, inneklima, tilrettelegging for funksjonshemmede
 • Psykososialt læringsmiljø, som studenttrivsel, studentvelferd
 • Pedagogisk læringsmiljø, som bibliotek, tilrettelegging for studentenes IT-bruk, tilrettelegging for undervisning (Fronter, teknisk utstyr i auditoriene).

HiL forstår begrepet læringsmiljø som alle lærestedsrelaterte forhold som påvirker studentenes studiesituasjon. Denne definisjonen omfatteruniversitets- og høgskolelovens definisjon av læringsmiljøet.

Studiekvalitet, studiemiljø og studentvelferd er forhold som også er en del av læringsmiljøutvalgets ansvarsområde. Dette betyr at LMU også skal arbeide for forhold som

 • universell utforming
 • IT-tilbudet og IT-støttet læring
 • bibliotekstjenesten
 • eksamensavvikling
 • pensumtilgang
 • studentenes klagemuligheter
 • veiledningsordninger samt faglig og administrativ oppfølging i læringsprosessen
 • utdanningsplaner og retningslinjer knyttet til dem

Universell utforming

Høgskolestyret vedtok i møte 28. oktober 2008 Prinsippdokument for universell utforming. Dokumentet er revidert i 2012.

Lovverket og den generelle samfunnsutviklingen har satt fokus på at utdanningssektoren skal være tilgjengelig for alle som vil ta en utdanning. Regjeringen har som målsetting at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme muligheter til å ta en høyere utdanning som andre. HiL har tatt mål av seg til å være på høyde med denne utviklingen. Målene er nedfelt i prinsippdokumentet.

Læringsmiljøutvalget og kvalitetssikring

Læringsmiljøutvalget deltar i kvalitetssikring av prosesser som har betydning for utvikling av høgskolens læringsmiljø ved

 • at relevante undersøkelser og evalueringer legges frem for utvalget
 • at utvalget holdes orientert om klager og avvik som gjelder læringsmiljøet
 • at utvalget holdes orientert om søknader om spesiell tilrettelegging

Læringsmiljøutvalget skal behandle avdelingenes årlige kvalitetsrapporter. Læringsmiljøutvalget skal spesielt vurdere om innkomne avviksmeldinger er av en slik karakter og omfang at det bør gjennomføres mer omfattende forbedringstiltak. Læringsmiljøutvalgets vurderinger inngår iårsrapport om kvalitetsarbeid til høgskolestyret.

Studentenes læringsmiljøpris

Under studiekvalitetsdagene deler LMU hvert år ut Studentenes læringsmiljøpris. 

Læringsmiljøundersøkelsen 2010/2011

En undersøkelse om læringsmiljøet ved høgskolen gjennomføres hvert tredje år. Denne undersøkelsen er gjennomført i februar 2011.

 

Skoleåret 2015/16 representanter er:

Kim Nicolay Branstad - nicolay.tb@gmail.com

Unni Øygard - unni.oygard@hotmail.com

Ibrar A. Manzoor - Ibrara04@gmail.com

Vara:

Charlotte Gliddi - charlotte.k.gliddi@hotmail.com

Mari Øverland - marii@hotmail.no

Ina Vestvik - inavestavik@live.no

Del på facebook Del på twitter RSS feed