list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Høgskolestyret

Høgskolestyret er høgskolens øverste styringsorgan og har elleve medlemmer. Rektor er styrets leder med prorektor som nestleder. Høgskoledirektøren er styrets sekretær.

Styrets oppgaver

1. Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har ansvaret for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

2. Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings-, forsknings- og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.

3. Styret har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av departementet, og etter tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.

4. Styret har ansvaret for at virksomhetens interne organisering er hensiktsmessig og kostnadseffektiv og i overensstemmelse med regler og rammer gitt av overordnet myndighet.

5. Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelser for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år. Alle beslutninger ved høgskolen tatt i andre organer enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og under styrets ansvar.

 Skoleåret 2015/16 representanter er:

Hovedrepresentanter:
Henrik Wangberg - hwangberg@gmail.com
Mari A. Øverland - marii@hotmail.no

Vararepresentanter:
Nicolay Brandstad - Nicolay.tb@gmail.com
Kari Ringi - Kari.ringi@gmail.com

Del på facebook Del på twitter RSS feed