list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU omfatter også utvalgets underutvalg; AKAN-utvalget og attføringsutvalg. Verneombudene omfattes av verneombudene med vara og hovedverneombudene med vara.

I tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser er det opprettet et arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved HiL. Utvalget behandler saker knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte ved høgskolen.

Arbeidsmiljøutvalget og dets oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven (§ 7-2) og i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. AMU er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU ved HiL er sammensatt av medlemmer fra arbeidsgiversiden og medlemmer fra arbeidstakersiden, alle med personlige varamedlemmer. Arbeidsgiverrepresentantene utpekes av høgskoledirektøren. Arbeidstakerrepresentantene utgjøres av hovedverneombud, vara-hovedverneombud og 3 medlemmer som utpekes/oppnevnes av organisasjonene.

Skoleåret 2015/16 representanter er:

Representant:

Margrete Morken Müller - Margrete_93@msn.com

Vara: 

Charlotte Gliddi - Charlotte.k.gliddi@hotmail.com

Del på facebook Del på twitter RSS feed